Saturday, 13/08/2022 - 06:20|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016 - 2017

22 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT-THCS BÌNH LONG

 

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2016 - 2017  

 

Stt

Họ và Tên

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình thức đào tạo

Ghi chú

 

 

001

ĐIỂU HOÀNG ANH

06/04/2001

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Khá

Chính quy

 

 

002

THỊ HUỲNH ANH

27/05/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

003

ĐIỂU THỊ NGỌC ANH

24/04/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

004

ĐIỂU  BẢO

14/05/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

005

THỊ BÉ

20/01/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

006

ĐIỂU THỊ KIM CHI

01/10/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

007

ĐIỂU  CHINH

16/07/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

008

THỊ HỒNG CHÚC

24/02/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

009

THỊ  CÚC

14/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

010

BẰNG THỊ DINH DIỄM

06/01/2002

Vĩnh Phúc

Nữ

Sán Dìu

2017

Khá

Chính quy

 

 

011

THỊ  DIỆP

15/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

012

LÊ THỊ DUNG

19/03/2002

Bình Phước

Nữ

Mường

2017

Giỏi

Chính quy

 

 

013

THỊ GÁI

08/11/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

014

LÂM  GIANG

15/03/2001

Bình Phước

Nam

Tà Mun

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

015

ĐIỂU LÂM NGỌC GIANG

01/06/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Giỏi

Chính quy

 

 

016

ĐIỂU THỊ BÍCH HẰNG

08/12/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

017

LƯƠNG THÚY HIỀN

15/01/2002

Bình Phước

Nữ

Mường

2017

Khá

Chính quy

 

 

018

ĐIỂU HIẾU

15/05/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

019

ĐIỂU MINH HIẾU

26/12/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

020

ĐIỂU NGỌC HIẾU

30/10/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

021

THỊ  HỒNG

05/11/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

022

ĐIỂU THỊ ÁNH HỒNG

07/09/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

023

ĐIỂU THỊ HỒNG

28/11/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

024

LÂM THỊ HỘP

20/04/2001

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

025

LÂM THỊ KIM HUÂN

06/04/2002

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

026

THỊ KIM HUỆ

04/01/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

027

THỊ KHẢI HUYỀN

10/11/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

028

THỊ MỸ HƯƠNG

22/10/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

029

TRẦN THỊ NGỌC LAN

21/02/2002

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

030

THỊ  LIÊN

02/07/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

031

ĐIỂU ÁNH LINH

29/07/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

032

LÝ THỊ MỸ LINH

29/06/2001

Bình Phước

Nữ

Châu Ro

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

033

ĐÀM HOA MAI

02/07/2002

Bình Phước

Nữ

Nùng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

034

THỊ MAI

07/04/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

035

THỊ SƠ MY

18/04/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

036

THỊ MỸ

07/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

037

LÂM TRẦN THU NGUYỆT

13/07/2002

Bình Dương

Nữ

Tà mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

038

THỊ  NHI

04/01/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

039

THỊ THÚY NHI

24/04/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

040

THỊ DỊU NƯƠNG

17/08/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

041

THỊ PHỤNG

28/02/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Khá

Chính quy

 

 

042

LÂM PHƯƠNG

13/04/2000

Bình Phước

Nam

Tà Mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

043

HÀ THỊ MỸ PHƯƠNG

07/05/2002

Bình Phước

Nữ

Tày

2017

Khá

Chính quy

 

 

044

NÔNG VĂN SÁNG

22/08/2002

Bình Phước

Nam

Tày

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

045

ĐIỂU THỊ NGỌC SUYỄN

20/08/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

046

CAO KHẮC TÀI

26/01/2002

Bình Phước

Nam

Mường

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Khá

Chính quy

 

 

047

LÂM PHƯƠNG THANH

05/11/2002

Bình Phước

Nữ

Tày

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

048

CHANG THỊ THẢO

08/06/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

049

ĐIỂU THỊ THẢO

06/02/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

050

THỊ NGỌC THẮM

17/06/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

051

NGUYỄN THỊ ÁI THIÊN

14/07/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

052

LÂM THỊ THÔI

13/08/2000

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

053

THỊ  THƠ

23/10/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

054

LÂM THANH THÙY

13/12/2002

Bình Phước

Nữ

Tày

2017

Khá

Chính quy

 

 

055

LÂM THỊ THỦY

06/11/2000

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

056

ĐẶNG THỊ CẨM TIÊN

06/09/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

057

ĐIỂU THỊ HÀ TIÊN

22/11/2001

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

058

ĐIỂU QUỐC TOÀN

06/06/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

059

ĐIỂU THỊ BÍCH TRÂM

02/07/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

060

THỊ MINH TRÂM

22/05/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

061

ĐIỂU  TRẦN

18/01/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Khá

Chính quy

 

 

062

ĐIỂU  TRUNG

06/02/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

063

ĐIỂU HOÀNG TRỰC

20/09/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

064

ĐIỂU TRẦN TUẤN

18/02/2002

Bình Phước

Nam

Stiêng

2017

Trung bình

Chính quy

 

 

065

LÂM THANH TÙNG

20/11/2002

Bình Phước

Nam

Khmer

2017

Khá

Chính quy

 

 

066

HOÀNG THỊ VÂN

16/07/2002

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ thông
 DTNT-THCS
 Bình Long

2017

Khá

Chính quy

 

 

067

THỊ VY

10/03/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

068

LÂM THỊ XUÂN

10/10/2001

Bình Phước

Nữ

Tà mun

2017

Khá

Chính quy

 

 

069

THỊ  YẾN

26/11/2002

Bình Phước

Nữ

Stiêng

2017

Khá

Chính quy

 

 

 

 

BÌNH LONG, NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2017

 HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Thị Thiên Kim

 


Tác giả: Truong Pho Thong DTNT.THCS Binh Long
Bài tin liên quan