Monday, 26/08/2019 - 16:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2014 - 2015

6 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT-THCS BÌNH LONG

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

 

Stt

Họ và Tên

Ngày Tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình Thức

Ghi chú

001

HOÀNG ĐÌNH AN

16/03/2000

Bình phước

Nam

Tày

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

002

THỊ KIM ANH

08/07/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

003

THỊ TRẦM BÍCH

05/05/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

004

ĐIỂU CHÂU

26/10/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

005

ĐIỂU MINH CHÂU

04/05/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

006

PHÙNG QUỐC CHÍ

13/11/2000

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

007

MẠC VĂN CHỨC

20/10/1999

Cao Bằng

Nam

Nùng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

008

ĐIỂU THỊ TÂN DAO

13/02/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

009

ĐIỂU DŨNG

09/10/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

010

HOÀNG ĐÌNH DŨNG

04/03/2000

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

011

ĐIỂU NHÂN ĐỨC

26/11/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

012

ĐIỂU GIỎI

28/02/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

013

NÀNG THỊ HẢI

04/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

014

THỊ HẠNH

15/05/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

015

THỊ HẢO

02/01/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

016

ĐIỂU LÊ THỊ HẬU

26/05/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

017

ĐIỂU HIỆP

02/01/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

018

QUÁCH THỊ THU HIẾU

05/02/2000

Bình Phước

Nữ

Mường

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

019

THỊ BÍCH HỒNG

21/11/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

020

THỊ HUYNH

08/08/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

021

THỊ HƯỜNG

30/04/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

022

ĐIỂU KHẢI

14/02/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

023

ĐIỂU THANH KIỆT

20/09/2000

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

024

TRƯƠNG THỊ LAN

21/12/2000

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

025

THỊ LANH

09/02/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

026

NROAM KIM LON

17/10/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

027

NGUYỄN NGỌC ĐA LONG

09/04/2000

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

028

THỊ LUYÊN

30/11/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

029

THỊ NGỌ

28/12/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

030

LÂM THỊ MINH NGỌC

26/03/2000

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

031

ĐIỂU NGUYÊN

12/10/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

032

ĐIỂU THỊ KIM NGUYỆT

20/05/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

033

THỊ NHANH

20/10/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

034

THỊ BÉ NHI

27/06/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

035

THỊ NHUNG

09/07/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

036

THỊ NHUNG

11/09/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

037

SƠN CHÂU PHONG

25/12/2000

Bình Phước

Nam

Khơ me

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

038

ĐIỂU THỊ SƠ RINH

19/08/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

039

THỊ SILIN

30/11/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

040

ĐIỂU THÁI

28/10/1999

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

041

THỊ THANH

01/01/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

042

THỊ THẢO

17/07/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

043

QUÁCH THU THẢO

19/04/2000

Bình Phước

Nữ

Mường

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

044

TỪ ĐỨC THỊNH

20/03/2000

Bình Phước

Nam

Hoa

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

045

ĐIỂU THỊ THỦY TIÊN

16/06/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

046

LÂM THỊ TIẾN

07/05/1999

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

047

THỊ TRANG

01/07/2000

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

048

ĐIỂU THỊ THU TRANG

19/03/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Giỏi

Chính Quy

 

049

THỊ TRIỂN

20/06/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

050

LÂM HÙNG VỸ

15/09/2000

Bình Phước

Nam

Tày

Phổ Thông DTNT-THCS Bình Long

2015

Trung bình

Chính Quy

 

051

THỊ XUÂN

25/11/1999

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thơng DTNT-THCS Bình Long

2015

Khá

Chính Quy

 

                                                                                                                                                                         Bình Long, ngày 08 tháng 05 năm 2015

                                                                                                                                                                         Hiệu Trưởng

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                Hoàng Thị Thiên Kim


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 13
Tháng 08 : 404
Năm 2019 : 4.516