Saturday, 13/08/2022 - 06:12|
Chào mừng bạn đến với Trường Phổ thông DTNT THCS Bình Long

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2012 - 2013

5 lượt xem

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÌNH LONG

TRƯỜNG  PHỔ THÔNG DTNT BÌNH LONG

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM HỌC 2012 - 2013

 

 

 

Stt

Họ và Tên

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Giới
tính

Dân tộc

Hs trường

Năm TN

XLTN

Hình thức

Ghi chú

001

 ĐIỂU THỊ LÊ A

06/09/1996

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

002

ĐIỂU THỊ KIỀU ANH

22/07/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

003

LÂM THỊ KIM ANH

09/03/1998

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

004

HOÀNG THỊ CẢNH

19/12/1998

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

005

THỊ DUYÊN

27/03/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

006

VY THỊ DUYÊN

11/03/1997

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

007

VI THỊ BÍCH ĐÀO

08/04/1998

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

008

ĐIỂU ĐỊNH

04/04/1996

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

009

ĐIỂU THỊ GẤM

10/01/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

010

TRƯƠNG THỊ HÀ

16/06/1996

Sông Bé

Nữ

Mường

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

011

MẠC VĂN HÀNH

06/08/1997

Cao Bằng

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

012

THỊ HẰNG

29/11/1996

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

013

QUÁCH THỊ HẰNG

30/12/1998

Thanh Hóa

Nữ

Mường

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

014

ĐIỂU HẬU

19/03/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

015

NGƯU TRỌNG HIẾU

01/09/1998

Bình Phước

Nam

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

016

THỊ HOA

15/03/1996

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

017

NÔNG THỊ HUỆ

28/03/1998

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

018

THỊ HƯƠNG

1997

Sông Bé

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

019

LÊ THỊ KHOA

01/01/1998

Thanh Hóa

Nữ

Thổ

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

020

THỊ LÀNH

28/12/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

021

LÂM LẦY

20/08/1996

Sông Bé

Nam

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

022

TRIỆU THỊ MỸ LINH

20/05/1998

Lâm Đồng

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

023

THỊ MẬN

10/12/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

024

HOÀNG THỊ KIM NGÂN

04/03/1998

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

025

THỊ NGUYÊN

18/11/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

026

THỊ NHĂNG

12/05/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

027

HOÀNG HUỲNH NHẤT

19/01/1998

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

028

ĐIỂU PHÍ

1997

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

029

THẠCH THỊ PHƯƠNG

12/07/1996

Sông Bé

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

030

BẾ THỊ PHƯỢNG

07/04/1998

Bình Phước

Nữ

Tày

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

031

SẦM THỊ QUÍ

11/10/1998

Bình Phước

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

032

THỊ RIÊNG

08/12/1997

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

033

LÂM SANG

17/11/1996

Sông Bé

Nam

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

034

ĐIỂU Y SẮC

24/08/1997

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

035

MẠC VĂN SOI

10/08/1998

Bình Phước

Nam

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

036

ĐIỂU SƠN

12/04/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

037

LÂM THỊ TRUNG THẢO

06/10/1998

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Giỏi

Chính quy

 

038

LÂM THỊ THẮM

10/05/1997

Bình Phước

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

039

THỊ THẤM

04/03/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

040

QUÁCH VĂN THIỆN

26/08/1998

Bình Phước

Nam

Mường

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

041

HÀ QUỐC THU

05/06/1998

Bình Phước

Nữ

Thái

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

042

ĐÀM THỊ THUYÊN

25/05/1998

Bắc Cạn

Nữ

Nùng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

043

LÂM THỊ THƯỜNG

24/12/1996

Sông Bé

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

044

LÂM THỊ KIM THY

12/11/1997

Sông Bé

Nữ

Tà Mun

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

045

THẠCH THỊ NHIỆT TÌNH

08/07/1998

Bình Phước

Nữ

Khơme

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

046

THỊ ÚT

25/08/1998

Bình Phước

Nữ

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Khá

Chính quy

 

047

ĐIỂU VŨ

27/05/1998

Bình Phước

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

048

ĐIỂU VỤ

17/02/1996

Sông Bé

Nam

Stiêng

Phổ Thông DTNT Bình Long

2013

Trung bình

Chính quy

 

Bình Long, Ngày 10 tháng 5 năm 2013

Hiệu Trưởng

Hoàng Thị Thiên Kim

 


Tác giả: Truong Pho Thong DTNT.THCS Binh Long
Bài tin liên quan